Kültür

               Hotan'da bin y?ll?k kültür miraslar?

               07.10.2019

               Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde yer alan Hotan, kadim ?pek Yolu'nun güney güzergâh?nda yer alan merkezi bir kenttir.

               Hotan, kente ismini veren ye?im ta??n?n yan? s?ra, Atlas adl? ipek ve dut a?ac? kabu?undan yap?lan kâ??tla ünlüdür. Atlas ipe?i ve dut a?ac? kabu?undan kâ??t, Xinjiang'?n sahip oldu?u maddi olmayan iki kültür miras?d?r.

               Atlas ipe?i: Milli özellikler ta??yan kuma?

               Atlas ipe?i, iplikleri ba?layarak boyama, ard?ndan dokuma tekni?iyle elde edilen renkli bir ipek türüdür. Yap?m? karma??k oldu?u için, Atlas ipe?i "devlet düzeyindeki maddi olmayan kültür miraslar?" listesine al?nd?.

               Atlas ipe?i, siyah, k?rm?z?, sar? veya birçok rengi içerir. ?nsan hayat?ndan ilham al?narak tasarlanan, Atlas ipe?i üzerindeki desenler çok de?i?iyor, genellikle Uygur etnik grubunun milli özelli?ini yans?t?yor, kuma? çok yumu?ak oluyor, renkler ise güçlü z?tl?k gösteriyor... Atlas ipe?inden etek giyen genç k?zlar, alev alev yanan yaz günlerinde serin ve ?irin bir manzara olu?turur.

               Hotan kentine ba?l? Ciya köyünde bir Atlas ipe?i atölyesi. Bu atölyede Atlas ipe?inin boyama ve dokuma olmak üzere iki a?amas? ayr?nt?l? ?ekilde gösteriliyor.

               Atlas ipe?inin yap?m? ipekböce?i kozalar?n? ha?lamaktan ba?lar. Kozalardan ipler ç?kar?l?r, her 15 iple bir ip teli örülür, ard?ndan tasar?ma göre ayr? demetler halinde boyan?r, en sonunda makinede ipek dokunur. Sarmalay?p boyamak, Atlas ipe?inin en kritik a?amas?d?r.

               Atölyede turistler istedi?i Atlas ipe?i ürünleri seçebilir, ürünlerin giysi, ayakkab?, ?apka ve kuma? gibi çe?itleri bulunuyor.

               Son y?llarda yerel yönetimlerin te?viki, korumas? ve deste?i sayesinde Atlas ipe?i dokuma tekni?ini aktarma ve geli?tirmede ilerleme kaydedildi, yerel istihdam durumu da bundan fayda gördü.

               ?u an Ciya köyünde 2 bine yak?n aile Atlas ipe?i endüstrisinde çal???yor, 2 binden fazla dokuma tezgâh? bulunuyor, ailelerin ortalama y?ll?k geliri 10 bin ile 35 bin yuan aras?nda de?i?iyor.

               Ciyal? köylülerin ürettikleri Atlas ipe?i, uluslararas? piyasaya girmi? durumda. Orta Asya, Güney Asya, Ortado?u, Avrupa ve ABD'de ra?bet gören Atlas ipe?i, art?k bir moda ikonu, defilelerin yeni elementi oldu.

               Dut a?ac? kabu?undan kâ??t: Kâ??t endüstrisinin canl? fosili

               Dünyaca ünlü olan Atlas ipe?ine k?yasla, ulusal düzeydeki maddi olmayan kültür miraslar? listesinde yer alan dut a?ac? kabu?undan kâ??t, tarihi ?pek Yolu'nda unutulmu? bir inci gibi, ke?fedilmeyi bekliyor.

               Bu kâ??t türü, kâ??t endüstrisindeki canl? bir fosil gibidir. Bin y?ll?k tarihte bu kâ??t, endüstride ba?rolü oynad?.

               Dut a?ac? kabu?undan kâ??t, eski zamanlarda genellikle lüks ambalaj malzemesi, ?emsiye malzemesi ve resim kâ??d? olarak kullan?l?yordu. Ancak uzun yap?m süresi ve karma??k yap?m tekni?i, kâ??d?n yay?lmas?n? etkiledi. Zamanla kâ??t tarihin sahnesinden çekildi. Bugün lüks bir resim kâ??d? olarak de?erlendiriliyor.

               Ciya köyüne arabayla 40 dakika mesafede Karaka? ilçesine ba?l? Purçakç? kasabas? bulunuyor. Burada 52 ki?i dut a?ac? kabu?undan yap?lan kâ??d?n aktar?c?s? olarak çal???yor. Buras?, Xinjiang'?n son üretim üssüdür.

               Purçakç? kasabas?na gelen bir turist burada kâ??t ve kâ??ttan yap?lan defterleri alabiliyor, ayr?ca aktar?c?n?n ?ahsi atölyesine girip kâ??t yap?m?n? deneyebiliyor.

               Kâ??t yapmak için dut a?ac? kabu?unu önce suya bast?r?p bekletmek, ard?ndan ha?lamak, dövmek, mayalamak, bir kaba koymak ve güne?te kurutmak dahil 20 günden uzun bir prosedür gerekiyor. Güne? ?????nda dut a?ac? kabu?undan kâ??t ipekböce?inin kanad? gibi ince ve saydam olur. Ayn? zamanda kâ??d?n güçlü bir su emme yetene?i vard?r ve rengi kolayca kaybolmaz.

               Karaka? ilçesi turizm idaresinden bir yetkili, bir adet kâ??d?n fiyat?n?n en az bin yuan (140 ABD Dolar?) oldu?unu belirtti.

               Son y?llarda Çinli ressamlar aras?nda dut a?ac? kabu?undan kâ??t kullanmak bir moda oldu, hatta bu kâ??d? kullanan resimler için sergi düzenlendi. Böylece kâ??t, tekrar ilgi çekti ve devletin geleneksel zanaatlar? canland?rma projesine dahil edildi.

               推荐赌博软件 32qp棋牌游戏中心| 035棋牌首页| 84棋牌下载| 网赌手机APP下载 | 首页| 多乐棋牌下载中心